Bibliotēka

“Kad grāmatu lasu, kad grāmatu lasu,

tad tik daudz pasauļu paveras man.”

V. Reineka

 

Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Vēsture

2014. gadā skolas bibliotēka  atzīmēja – 65.

Latvijas valsts arhīva izziņā teikts, ka ar 1949.gada 1. septembri tiek nozīmēta skolas bibliotēkas pārzine. Grāmatu uzskaite sākta 1954./55.m.g.

Sākotnēji Viļakas vidusskolas bibliotēka atradās vienā no Garnizona ēkām Skolas ielā – 6, un tikai 70 –tajos  gados pārcēlās uz tagadējās Viļakas Valsts ģimnāzijas  ēkas 1.stāvu. 

Ar 1996./97. m. g. skola un bibliotēka iegūst Valsts ģimnāzijas statusu. No 2003.g. septembra tā atrodas Viļakas pamatskolas ēkā. Tiek iekārtotas - lasītava, vēlāk arī mācību grāmatu abonements.

No 1955. līdz 1987. gadam Viļakas vidusskolas  bibliotēkā strādā Zinaīda Dupuže. Bibliotekāre Virgīnija Riekstiņa (no 1987.g.), 2003.g. darbu sāk lasītavas bibliotekāre Rutta Jeromāne.

2010.gadā iekļaujamies Vienotajā Bibliotēku Informācijas Sistēmā  SKOLU ALISE.

Skolas bibliotēka piedalās: kultūrizglītojošajos projektos, pasākumos, lasītavas telpās notiek konferences, konkursi, tikšanās, lektoriji, Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, metodiskās dienas, tālākizglītības kursi.

Mērķi un uzdevumi

Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēka ( turpmāk – VVĢ bibliotēka) Viļakas Valsts ģimnāzijas struktūrvienība. 
VVĢ bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bibliotēku likums, VVĢ nolikums un VVĢ bibliotēkas reglaments. 
VVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestāžu licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.
    VVĢ bibliotēkas galvenie uzdevumi:

1. Vienotā Valsts Bibliotēku Informācijas Sistēmā „SKOLU ALISE”  elektroniski skolas krājuma pārvaldība, datu apstrāde, lasītāju automatizētā apkalpošana.

2. Attīstīt lietotāju informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes, lasīšanas kompetences, īstenojot lasīšanas veicināšanas programmu 1.-9.klasēm.

3. Sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā.

Bibliotēkas pakalpojumi

Bibliotēkas struktūra:

 • Mācību grāmatu abonements ( mācību grāmatas – 3880 eks.) 
 • Daiļliteratūras, nozaru un uzziņu literatūras abonements( pamatfonds 01.01.2016.-  7290 eks.)
 • Laikraksti un žurnāli
 • Lasītājvietu skaits: 10

Bibliotēka piedāvā:

 • Palīdzību sagatavoties mācību stundām, olimpiādēm, konkursiem – izmantojot bibliotēkas resursus.
 • Informatīvo un metodisko palīdzību zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.
 • Būt vienmēr informētiem – lasot jaunākos laikrakstus un žurnālus.
 • Iegūt informāciju – izmantojot datoru un internetu.
 • Konsultācijas, apmācību un atbalstu informācijas meklēšanā.
 • Informāciju par tālākizglītības un karjeras izvēles iespējām. 
 • Saturīgi pavadīt brīvos brīžus – lasot daiļliteratūru, diskutējot ar laikabiedriem.

Bibliotēkas abonementā lietotāju apkalpošana P., O., T., C. no plkst. 08:00 – 15:00.
    
Bibliotekāre – Virgīnija Riekstiņa

Bibliotekāru MA vadītāja.

 


Previous page: Sports