Bibliotēka/Lasītava

“Kad grāmatu lasu, kad grāmatu lasu,

tad tik daudz pasauļu paveras man.”

V. Reineka

 

Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Vēsture

2014. gadā skolas bibliotēka  atzīmēja – 65.

Latvijas valsts arhīva izziņā teikts, ka ar 1949.gada 1. septembri tiek nozīmēta skolas bibliotēkas pārzine. Grāmatu uzskaite sākta 1954./55.m.g.

Sākotnēji Viļakas vidusskolas bibliotēka atradās vienā no Garnizona ēkām Skolas ielā – 6, un tikai 70 –tajos  gados pārcēlās uz tagadējās Viļakas Valsts ģimnāzijas  ēkas 1.stāvu. 

Ar 1996./97. m. g. skola un bibliotēka iegūst Valsts ģimnāzijas statusu. No 2003.g. septembra tā atrodas Viļakas pamatskolas ēkā. Tiek iekārtotas - lasītava, vēlāk arī mācību grāmatu abonements.

No 1955. līdz 1987. gadam Viļakas vidusskolas  bibliotēkā strādā Zinaīda Dupuže. Bibliotekāre Virgīnija Riekstiņa (no 1987.g.), 2003.g. darbu sāk lasītavas bibliotekāre Rutta Jeromāne.

2010.gadā iekļaujamies Vienotajā Bibliotēku Informācijas Sistēmā  SKOLU ALISE.

Skolas bibliotēka piedalās: kultūrizglītojošajos projektos, pasākumos, lasītavas telpās notiek konferences, konkursi, tikšanās, lektoriji, Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, metodiskās dienas, tālākizglītības kursi.

Mērķi un uzdevumi

Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēka ( turpmāk – VVĢ bibliotēka) Viļakas Valsts ģimnāzijas struktūrvienība.

VVĢ bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bibliotēku likums, VVĢ nolikums un VVĢ bibliotēkas reglaments.

VVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestāžu licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.
    VVĢ bibliotēkas galvenie uzdevumi:

1. Vienotā Valsts Bibliotēku Informācijas Sistēmā „SKOLU ALISE”  elektroniski skolas krājuma pārvaldība, datu apstrāde, lasītāju automatizētā apkalpošana.

2. Attīstīt lietotāju informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes, lasīšanas kompetences, īstenojot lasīšanas veicināšanas programmu 1.-9.klasēm.

3. Sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā.

Bibliotēkas pakalpojumi

Bibliotēkas struktūra:

 • Mācību grāmatu abonements ( mācību grāmatas – 3880 eks.) 
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements( pamatfonds 01.01.2016.-  7290 eks.)
 • Lasītava (uzziņu literatūra, vārdnīcas un periodika, 6 datori ar interneta pieslēgumu, kopētājs, skeneris)
 • Laikraksti un žurnāli
 • Lasītājvietu skaits: 26

Bibliotēka piedāvā:

 • Palīdzību sagatavoties mācību stundām, olimpiādēm, konkursiem – izmantojot bibliotēkas resursus.
 • Informatīvo un metodisko palīdzību zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.
 • Būt vienmēr informētiem – lasot jaunākos laikrakstus un žurnālus.
 • Iegūt informāciju – izmantojot datoru un internetu.
 • Konsultācijas, apmācību un atbalstu informācijas meklēšanā.
 • Informāciju par tālākizglītības un karjeras izvēles iespējām. 
 • Saturīgi pavadīt brīvos brīžus – lasot daiļliteratūru, diskutējot ar laikabiedriem.

Bibliotēkas abonementā lietotāju apkalpošana darba dienās no plkst. 08:00 – 14:00.
Pēc plkst 14.00 apkalpo lasītavas bibliotekāre.

Lasītava atvērta no plkst.  08:00 – 16:00              
Bibliotekāres – Virgīnija Riekstiņa, Rutta Jeromāne.

Bibliotekāru MA vadītāja.

Bibliotēkas aktualitātes un pasākumi

Pielikumi:

1. Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas izmantošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas Bibliotēkas reglamenta 4.p.

1. Vispārīgie noteikumi

   1.1 Bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē ģimnāzijas bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, informācijas resursu un elektroniskās informācijas sistēmu izmantošanu.

   1.2 Bibliotēka nodrošina mācību procesu ar Valsts izglītības standartam atbilstošu literatūru, sekmē skolēnu intelektuālo un emocionālo izaugsmi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu.

2. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

   2.1 Skolas bibliotēka apkalpo Viļakas valsts ģimnāzijas un Viļakas pamatskolas  skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus.

   2.2 Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam ir jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

   2.3 Reģistrācija bibliotēkā notiek elektroniskā formā Vienotā Bibliotēku Informācijas Sistēmā Skolu ALISE, kur katram lietotājam piešķirts lietotāja numurs.

3. Bibliotēkas lietotāju informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

   3.1 Bibliotēka nodrošina pieeju mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem, datu bāzēm, internetam un elektroniskās informācijas resursiem.

   3.2 Katram reģistrētam lasītājam izsniegšanas formulārs ir elektroniskā formā IS Skolu ALISE, kurā reģistrē izsniegtos iespieddarbus, ir norādītas ziņas par to atdošanas termiņiem un saņemšanu (automatizētajā izsniegšanā lietotāja paraksts nav nepieciešams).

   3.3 Skolas pedagogiem izsniedzot metodiskos līdzekļus, notiek vienošanās par lietošanas laika termiņiem.

   3.4 Uzziņu literatūra un enciklopēdijas tiek izsniegtas darbam tikai lasītavā.

4. Bibliotēkas lietotāja tiesības

   4.1 Saņemt lietošanā mācību procesam paredzētās mācību grāmatas uz mācību gadu.

   4.2 Bez ierobežojumiem brīvi izvēlēties literatūru, izmantot bibliotēkas krājumu, lasītavā uzziņu literatūru,  preses izdevumus un  datorus informācijas meklēšanai.

   4.3 Apmeklēt bibliotēkā rīkotos pasākumus.

   4.4 Izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus bez maksas.

5. Bibliotēkas lietotāja pienākumi

   5.1 Iznest no bibliotēkas tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas vai citus krājuma materiālus.

   5.2 Skolas izsniegtām mācību grāmatām to lietošanas laikā ir jābūt apvākotām, mācību gada beigās tās jānodod, vajadzības gadījumā, jāsalabo.

   5.3 Lietotājam jāsaudzē no bibliotēkas saņemtie iespieddarbi, tajos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas. Par grāmatās pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

   5.4 Ievērot noteiktos grāmatu atdošanas termiņus: mācību literatūra – viens mācību gads, daiļliteratūra - 15 dienas (nepieciešamības gadījumā daiļliteratūras lietošanas termiņu iespējams pagarināt).

   5.5 Saudzēt bibliotēkas grāmatas un citus krājuma materiālus. Atlīdzinātā sabojātā vai nozaudētā iespieddarba vērtību, par to vienojoties ar bibliotekāru.

   5.6 Bibliotēkā un lasītavā jāievēro klusums un kārtība.

  5.7 Lasītavā datori paredzēti mācību procesam nepieciešamās informācijas meklēšanai un darbu izstrādei. Ar datoru jārīkojas saudzīgi, aizliegts mainīt konfigurācijas un uzstādīt programmas.

Sagatavoja bibliotēkas vadītāja V. Riekstiņa


Previous page: Sports