Pedagogi

 

Sarmīte Šaicāne – direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Veneranda Medne – direktora vietniece izglītības jomā, ķīmijas skolotāja

Ineta Lindenberga – direktora vietniece ārpusstundu jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Santa Bondare – direktora vietniece metodiskajā jomā, angļu valodas skolotāja

Rolands Kuzmins – direktora vietnieks informātikas jomā, programmēšanas skolotājs

Valentīna Beča – bioloģijas, veselības mācības un mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Lilita Bizune – matemātikas skolotāja

Jānis Laicāns – mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas un tehniskās grafikas  skolotājs

Tamāra Mihačova – vācu valodas skolotāja

Tatjana Nāgele – krievu valodas skolotāja

Līga Leitena – angļu valodas skolotāja, starptautisko projektu koordinatore

Aija Leitena – vēstures, sociālo zinību, psiholoģijas, politikas un tiesību skolotāja, programmas “Esi līderis!” koordinatore

Biruta Miņina – kultoroloģijas, filazofijas un ētikas skolotāja

Ilona Bukša – mūzikas skolotāja

Gaļina Stepanova – fizikas skolotāja

Lilita Šaicāne – ģeogrāfijas skolotāja, ZPD koordinatore

Elvīra Lemešonoka – informātikas, matemātikas un programmēšanas pamatu skolotāja

Marija Vancāne – ekonomikas skolotāja

Ervīns Veļķers – sporta skolotājs

Rasma Vilkaste – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Virģīnija Riekstiņa – bibliotekāre

Ēvalds Vancāns – interešu izglītības skolotājs

Valentīns Keišs – jaunsargu instruktors