Pedagogi

 

Sarmīte Šaicāne – direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Veneranda Medne – direktora vietniece izglītības jomā ģimnāzijas posmā, ķīmijas skolotāja

Elvīra Lemešonoka –direktora vietniece izglītības jomā proģimnāzijas posmā, informātikas un matemātikas  skolotāja

Santa Bondare – direktora vietniece metodiskajā jomā, angļu valodas skolotāja

Ineta Lindenberga – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Rolands Kuzmins – programmēšanas skolotājs

Valentīna Beča – bioloģijas, veselības mācības un mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Lilita Bizune – matemātikas skolotāja

Jānis Laicāns – mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas un tehniskās grafikas  skolotājs

Tamāra Mihačova – vācu valodas skolotāja

Tatjana Nāgele – krievu valodas skolotāja

Līga Leitena – angļu valodas skolotāja, starptautisko projektu koordinatore

Aija Leitena – vēstures, sociālo zinību, psiholoģijas, politikas un tiesību skolotāja, programmas “Esi līderis!” koordinatore

Biruta Miņina – kultoroloģijas, filazofijas un ētikas skolotāja

Ilona Bukša – mūzikas skolotāja

Gaļina Stepanova – fizikas skolotāja

Lilita Šaicāne – ģeogrāfijas skolotāja

Evita Zaremba- Krīgere - vācu valodas skolotāja

Madara Jeromāne - ekonomikas, komerczinību skolotāja

Marija Vancāne – ekonomikas skolotāja

Ervīns Veļķers – sporta skolotājs

Rasma Vilkaste – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Virģīnija Riekstiņa – bibliotekāre

Ēvalds Vancāns – interešu izglītības skolotājs

Valentīns Keišs – jaunsargu instruktors