Iekšējie normatīvie akti

 

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (docx)