Pielikumi

Viļakas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas izmantošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas Bibliotēkas reglamenta 4.p.

1. Vispārīgie noteikumi

   1.1 Bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē ģimnāzijas bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, informācijas resursu un elektroniskās informācijas sistēmu izmantošanu.

   1.2 Bibliotēka nodrošina mācību procesu ar Valsts izglītības standartam atbilstošu literatūru, sekmē skolēnu intelektuālo un emocionālo izaugsmi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu.

2. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

   2.1 Skolas bibliotēka apkalpo Viļakas valsts ģimnāzijas un Viļakas pamatskolas  skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus.

   2.2 Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam ir jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

   2.3 Reģistrācija bibliotēkā notiek elektroniskā formā Vienotā Bibliotēku Informācijas Sistēmā Skolu ALISE, kur katram lietotājam piešķirts lietotāja numurs.

3. Bibliotēkas lietotāju informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

   3.1 Bibliotēka nodrošina pieeju mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem, datu bāzēm, internetam un elektroniskās informācijas resursiem.

   3.2 Katram reģistrētam lasītājam izsniegšanas formulārs ir elektroniskā formā IS Skolu ALISE, kurā reģistrē izsniegtos iespieddarbus, ir norādītas ziņas par to atdošanas termiņiem un saņemšanu (automatizētajā izsniegšanā lietotāja paraksts nav nepieciešams).

   3.3 Skolas pedagogiem izsniedzot metodiskos līdzekļus, notiek vienošanās par lietošanas laika termiņiem.

   3.4 Uzziņu literatūra un enciklopēdijas tiek izsniegtas darbam tikai lasītavā.

4. Bibliotēkas lietotāja tiesības

   4.1 Saņemt lietošanā mācību procesam paredzētās mācību grāmatas uz mācību gadu.

   4.2 Bez ierobežojumiem brīvi izvēlēties literatūru, izmantot bibliotēkas krājumu, lasītavā uzziņu literatūru,  preses izdevumus un  datorus informācijas meklēšanai.

   4.3 Apmeklēt bibliotēkā rīkotos pasākumus.

   4.4 Izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus bez maksas.

5. Bibliotēkas lietotāja pienākumi

   5.1 Iznest no bibliotēkas tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas vai citus krājuma materiālus.

   5.2 Skolas izsniegtām mācību grāmatām to lietošanas laikā ir jābūt apvākotām, mācību gada beigās tās jānodod, vajadzības gadījumā, jāsalabo.

   5.3 Lietotājam jāsaudzē no bibliotēkas saņemtie iespieddarbi, tajos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas. Par grāmatās pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

   5.4 Ievērot noteiktos grāmatu atdošanas termiņus: mācību literatūra – viens mācību gads, daiļliteratūra - 15 dienas (nepieciešamības gadījumā daiļliteratūras lietošanas termiņu iespējams pagarināt).

   5.5 Saudzēt bibliotēkas grāmatas un citus krājuma materiālus. Atlīdzinātā sabojātā vai nozaudētā iespieddarba vērtību, par to vienojoties ar bibliotekāru.

   5.6 Bibliotēkā un lasītavā jāievēro klusums un kārtība.

  5.7 Datori paredzēti mācību procesam nepieciešamās informācijas meklēšanai un darbu izstrādei. Ar datoru jārīkojas saudzīgi, aizliegts mainīt konfigurācijas un uzstādīt programmas.

Sagatavoja bibliotēkas vadītāja V. Riekstiņa


Previous page: Bibliotēka